Společnost Božího Slova

latinsky – Societas Verbi Divini – zkratka SVD – verbisté.

Je mužskou misijní řeholní společností Římskokatolické církve.

V roce 1875 ji založil sv. Arnold Janssen (1837 – 1909) v Steylu (dnešní Nizozemsko). Celoživotním povoláním  sv. Arnolda bylo žít a pracovat provelké misijní dílo Církve.

Toto své poslání realizoval v bezvýhradném obětování svých sil hlásání Evangelia prostřednictvím misionářů a misijních sester v zemích, kde Boží Slovo ještě nebylo hlásáno a kde místní církev ještě nebyla schopná samostatného života.

Území České rep. spadá pod slovenskou provincii Společnosti Božího Slova.

Osobním a komunitním životem, který žijeme v jednotě se spolubratry z různých národů a kultur svědčíme o lásce Trojjediného Boha vůči lidstvu. Své poslání svěřujeme Sedmibolestné Panně Marii, patronce naší slovenské provincie.

Své řeholně – misijní povolání žijeme v neustálé otevřenosti k výzvám Ducha Svatého následujícím způsobem:

  • hlásáme Evangelium Ježíše Krista, vtěleného Božího Slova v místní Církvi v souladu s charismatem naší společnosti prostřednictvím farní pastorace, biblického apoštolátu, masmédií, lidových misií, apoštolátu univerzitní mládeže a angažovanosti v oblasti spravedlnosti a pokoje
  • duchovně a materiálně podporujeme misijní činnost Církve na celém světě prostřednictvím animace, získáváním a formováním nových duchovních povolání a laiků pro misie

Kromě mužské větve se stal sv. Arnold Janssen spoluzakladatelem dvou ženských větví:

Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony (SSpSAP) – kontemplativní sestry (tzv. růžové sestry – dle barvy řeholního roucha)

Služebnice Ducha Svatého (SSpS) – určeny pro práci přímo v misiích

V České republice působí Služebnice Ducha Svatého v Kelči. Kontemplativní větev se nachází nejblíže na Slovensku v Nitre.

Více informací na www.svd.cz